Innowacje pedagogiczne

Innowacja "Uczniowskie spotkania z matematyką i przyrodą"

Autorzy:

 

mgr Beata Adamus
mgr Krystyna Cabała
mgr Lidia Michalak
mgr Ewa Okręglicka
mgr Wioleta Stopiak

 

            „Uczniowskie spotkania z matematyką i przyrodą” powstały, jako kontynuacja oraz rozszerzenie innowacji „Nasze spotkania z matematyką i przyrodą”. Jest to cykl zajęć dla dzieci, podczas których uczniowie będą mogli wykazać się w niekonwencjonalny sposób wiedzą matematyczną, przyrodniczą i informatyczną.

Innowacja składa się z 4 głównych imprez: Tygodnia Matematyki i Informatyki, Matematycznego Toru Przeszkód, Tygodnia Ekologicznego oraz Rajdu Podgórskiego.

W imprezach będą brać udział uczniowie z klas IV - VI.

            Do przygotowania imprez matematycznych i przyrodniczych włączą się wszyscy uczniowie kl.  IV - VI naszej szkoły, ich rodzice, nauczyciele matematyki, przyrody i informatyki.

Praca w ramach innowacji rozpocznie się we wrześniu 2011 r., a jej zakończenie planowane jest na koniec czerwca 2014 r.

Zaproponowane imprezy będą odbywać się cyklicznie, uczniowie II etapu edukacyjnego każdego roku wezmą udział w odpowiednio dostosowanych do treści i możliwości zajęciach, warsztatach i turniejach.

           

 

II.OPIS ZASAD INNOWACJI

 

Program „Uczniowskie spotkania z matematyką i przyrodą” przeznaczony jest do realizacji na II etapie edukacji szkoły podstawowej. W niektórych imprezach będą brać udział uczniowie klas III. Za realizację innowacji odpowiadają nauczyciele matematyki, przyrody i informatyki.

 

1. Tydzień Matematyki i Informatyki.

 

Organizacja Tygodnia Matematyki i Informatyki zbiegnie się z Dniem Bezpiecznego Internetu w lutym.

Zostanie zorganizowany cykl imprez, których celem jest zwrócenie uwagi na korzyści i zagrożenia wynikające z pracy z komputerem, zapoznanie uczniów z narzędziami internetowymi, które mogą być wykorzystane w nauce – ze szczególnym uwzględnieniem matematyki.

            W Tygodniu Matematyki i Informatyki uczniowie wezmą udział w warsztatach, konkursach, wyjściach, wycieczkach. Cześć zajęć będzie zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Dzieci w ramach projektu Planeta Szkoła. Na zakończenie Tygodnia zostanie zorganizowany Matematyczny Turniej Klas.

 2. Matematyczny Tor Przeszkód

 

Jest to impreza dla wszystkich uczniów klas IV – VI w dniu 14 października. Uczniowie każdej klasy podzieleni na 3 – 4 osobowe drużyny wędrują po poszczególnych pracowniach, gdzie zostały dla nich przygotowane zadania. Kolejność odwiedzania pracowni zespół klasowy otrzymuje na Karcie Klasy. Za przestrzeganie kolejności odwiedzania stanowisk jest odpowiedzialny przewodniczący klasy. Zajęcia w każdej pracowni trwają 25 minut. W Karcie Klasy opiekun pracowni wpisuje uwagi o zachowaniu zespołu. Zadania będą oceniane po skończonej imprezie przez nauczycieli matematyki.

Wygra ta drużyna, która zgromadzi na swoim koncie największą liczbę punktów. Najlepsze drużyny zostaną nagrodzone dyplomami, drobnymi nagrodami i ocenami bardzo dobrymi z matematyki.

 

3. Tydzień Ekologiczny

 

Organizacja „Tygodnia Ekologicznego” zbiegnie się z obchodami światowego Dnia Ziemi 22 kwietnia.

Zostanie zorganizowany cykl imprez, których celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia ekologiczne współczesności, poczucie współodpowiedzialności za stan środowiska i uwrażliwianie na piękno przyrody.

Podczas Tygodnia Ekologicznego zorganizowane zostaną wyjścia i wycieczki do atrakcyjnych przyrodniczo miejsc w okolicy Krakowa, do muzeów. Uczniowie klas IV i V wezmą udział w „żywej lekcji przyrody”. Inną formą pracy podczas Tygodnia Ekologicznego będą warsztaty przyrodnicze dla dzieci z klas V i IV, podczas których uczestnicy podzieleni na grupy rozwiązują problemy z zakresu ekologii, ochrony przyrody, zdrowego stylu życia itd.  

Uczniowie klas szóstych wezmą udział w debacie ekologicznej, gdzie prezentowane będą najlepsze prace wykonane metodą projektu z wykorzystaniem programu PowerPoint. Prezentacje multimedialne wykonywane będą we współpracy z nauczycielem informatyki.

Podczas Tygodnia Ekologicznego odbędą się indywidualne konkursy plastyczne, literackie, fotograficzne.

Kolejną formą pracy będzie Turniej Ekologiczny zorganizowany oddzielnie dla klas IV, V i VI. W turnieju biorą udział całe zespoły klasowe. Uczniowie będą pracować drużynowo, zdobywając punkty dla klasy w wielu konkurencjach, które wymagają aktywnej postawy uczniów, wnioskowania, spostrzegawczości, wykorzystania wiedzy w praktyce, twórczego myślenia.

Tydzień Ekologiczny zostanie rozpoczęty odpowiednią tematyką lekcji wychowawczej.

 4. Rajd Podgórski

 

Impreza międzyprzedmiotowa z cyklu „Poznajemy swoją Dzielnicę” dla uczniów klas V. W rajdzie wezmą udział wszyscy uczniowie klas V S.P. 26 oraz zaproszone zespoły z innych szkół. Uczestnicy podzieli są na grupy 5 – 6 osobowe. Trzy tygodnie przed planowanym rajdem uczestnicy otrzymają zadanie długoterminowe związane z Dzielnicą Podgórze. Wcześniej uczestnicy dostaną również materiały i zestaw literatury, z której mogą przygotować się do konkursu. Zadania na trasie rajdu będą dotyczyły historii Podgórza, danych liczbowych, zabytków, wydarzeń kulturalnych, ciekawostek przyrodniczych…

Rajd rozpocznie się wspólnym spotkaniem wszystkich zespołów w świetlicy szkolnej, gdzie poszczególne grupy zaprezentują efekty swojej długoterminowej pracy. Prace oraz sposób prezentacji oceni jury pod przewodnictwem przedstawiciela Rady Dzielnicy XIII. Po prezentacji uczestnicy wyruszą na trasę rajdu.

Na trasie rajdu przygotowanych będzie 6 -7 stanowisk. Uczestnicy powędrują pod opieką nauczycieli. Na poszczególnych stanowiskach otrzymają zadania do rozwiązania. Czas pracy około 30 minut. Sędziowie (nauczyciel i 2 dwójka uczniów) potwierdzą odwiedzenie stanowiska. Rozwiązane zadania uczestnicy zostawią na poszczególnych stanowiskach. Ocena zadań i przydzielanie punktów będzie odbywać się po zakończeniu rajdu, a ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród na apelu wychowawczym w maju.

 

 Przedstawione w materiale imprezy, konkursy, gry, zabawy będą dostosowane do programu nauczania matematyki i przyrody, powiązane pod względem treści i formy z zagadnieniami wdrażanymi podczas zajęć edukacyjnych.

 

III. CELE INNOWACJI

 

Główne cele innowacji to:

 • rozbudzanie potrzeb poznawczych uczniów,
 • rozwijanie zainteresowań matematycznych i przyrodniczych dzieci,
 • wykorzystanie wiedzy matematycznej i przyrodniczej do rozwiązywania zadań praktycznych,
 • pokazywanie różnych zastosowań matematyki i przyrody,
 • wdrażanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
 • wdrażanie do pracy zespołowej, utrwalanie umiejętności komunikowania się, podejmowania decyzji, oceniania,
 • kształcenie umiejętności planowania i organizacji pracy, systematyzowania i opracowania informacji dotyczących określonego zagadnienia, odpowiedzialności za wspólny wynik pracy,
 • kształcenie umiejętności racjonalnego używania kalkulatora, kompasu, odczynników

 

 

IV. PRZEWIDYWANE EFEKTY 

Innowacja spowoduje, że uczeń:

 • potrafi zbierać i gromadzić materiały informacje,
 • umie pracować w grupie, wykazuje poczucie odpowiedzialności za wynik drużyny,
 • rozwija zainteresowania matematyczne i przyrodnicze,
 • przezwycięża obawy przed matematyką i przyrodą,
 • potrafi docenić walory przyrodnicze i historyczne najbliższej okolicy,
 • potrafi podejmować decyzje, oceniać, komunikować się z innym,
 • potrafi wykorzystać wiedzę matematyczną i przyrodniczą do rozwiązywania zadań praktycznych.

 IV. EWALUACJA 

 • Wyniki konkursów oraz rajdów ogłoszone będą na apelach wychowawczych podsumowujących cykl działań.
 • Nauczyciele matematyki, przyrody i informatyki ocenią wkład pracy i zaangażowanie uczestników (uwagi pozytywne, oceny bardzo dobre i celujące z przedmiotów).
 • Laureaci konkursów i rajdów otrzymują dyplomy i drobne nagrody.
 • Dorobek uczestników zajęć zostanie zaprezentowany na wystawkach (korytarz II piętro), na stronie internetowej szkoły, przedstawiony rodzicom na spotkaniach (prezentacje multimedialne, film).
 • Informacje o wynikach, sukcesach, problemach zostaną przekazane Radzie Pedagogicznej oraz Rodzicom (informacja w holu, w gazetce szkolnej, na stronie internetowej szkoły, w gazecie lokalnej).
 • Przeprowadzone zostaną ankiety ewaluacyjne dla uczniów poszczególnych klas po każdym roku szkolnym.
 • W czerwcu każdego roku zostanie przeprowadzone podsumowanie działań podczas specjalnie zorganizowanej sesji dla nauczycieli, rodziców, zaproszonych gości.
 • Naturalną formą ewaluacji będzie poziom zadowolenia dzieci z własnych dokonań i umiejętności rozwiązywania problemów matematycznych i przyrodniczych oraz pozytywne opinie rodziców.